LEASING SAMOCHODOWY

Leasing operacyjny


Leasing operacyjny jest rodzajem leasingu, kiedy do kosztu uzyskania przychodu zaliczamy opłaty leasingowe. W leasingu operacyjnym musi dojść do spełnienia pewnych warunków. W leasingu operacyjnym umowa musi być zawarta na czas określony, a jej okres nie może być krótszy niż 40 procent normatywnego okresu amortyzacji. W leasingu operacyjnym suma opłat netto odpowiadać powinna co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj dobra, które mogą być używane przez kilku kolejnych użytkowników, a nie takie, które ze względu na specyfikę i unikatowy charakter, mogą być wykorzystane jedynie przez nieliczne podmioty gospodarcze. Leasing operacyjny ma zazwyczaj charakter bezpośredni, gdyż przebiega bez udziału wyspecjalizowanej firmy leasingowej, która nie jest jednocześnie producentem. Szczególnym rodzajem leasingu operacyjnego jest tak zwany leasing procentowy. W leasingu takim wysokość uiszczanej opłaty za korzystanie z rzeczy ustala się w stosunku procentowym do sumy uzyskanej przez korzystającego ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług. W naszym kraju dominował zwykle leasing operacyjny, który nie dawał on korzystającemu prawa do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Popularność leasingu operacyjnego wynikała zatem w większej mierze z obowiązujących wówczas przepisów prawa podatkowego, w ramach których z leasingiem operacyjnym związane były znaczne korzyści podatkowe dla stron leasingu, znacznie większe niż w sytuacji leasingu finansowego.

Przeczutaj również: