LEASING SAMOCHODOWY

Opłaty leasingowe


kaucja wstępna - opłata wnoszona przez klienta(leasingobiorcę) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń leasingodawcy(fiansującego) w związku z podjętymi przez niego działaniami mającymi na celu doprowadzenie do zawarcia umowy leasingu z Leasingobiorcą.

opłata wstępna(czynsz inicjalny, udział własny klienta) - opłata początkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowy na leasing samochodowy, na poczet opłaty wstępnej Leasingodawca zalicza kwotę kaucji wstępnej.

miesięczne opłaty leasingowe - płatne z góry, w miesięcznych odstępach, opłaty stanowiące spłatę wartości przedmiotu leasingu, a także opłaty za używanie przedmiotu leasingu oraz sfinansowanie umowy.

cena sprzedaży(wartość resztowa, wykup) - kwota, do uiszczenia której zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułu nabycia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Na poczet ceny sprzedaży w umowie leasingu operacyjnego Leasingodawca może zaliczyć niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej.

kaucja gwarancyjna - opłata zwrotna, wnoszona przez Leasingobiorcę wraz z ostatnią opłatą leasingową na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Leasingodawcy z tytułu umowy na leasing operacyjny. Z uwagi na jej zwrotny charakter nie może być zaliczona przez Leasingobiorcę do kosztów uzyskania przychodu. Niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej Leasingodawca może zaliczyć na poczet ceny sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.