LEASING SAMOCHODOWY

Podstawowe pojęcia


Leasing - forma finansowania polegająca na oddaniu przez leasingodawcę do użytkowania leasingobiorcy przedmiotu, który on sam sobie wybrał. W zamian leasingobiorca za użytkowanie przedmiotu płaci co miesiąc ratę leasingową. Raty są skalkulowane tak, że ich spłata wraz z udziałem własnym klienta spłaca zakup przedmiotu wraz ze skalkulowanym kosztem finansowania.

Przedmiot leasingu - przedmiot, który klient chce użytkować: samochód osobowy, leasing samochodu dostawczego, koparka, itp. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie klienta(leasingobiorcy), a zakup wskazanego przedmiotu po stronie firmy leasingowej(leasingodawcy).

Leasingodawca - firma leasingowa, finansująca zakup przedmiotu leasingu a następnie przekazująca go do użytkowania leasingobiorcy w zamian za okresowe płatności.

Leasingobiorca - klient uzytkujący przedmiot leasingu, w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty płacone są miesięcznie.

Dostawca - podmiot sprzedający przedmiot leasingu, który będzie następnie użytkowany przez leasingobiorcę. Dostawcę zawsze wskazuje leasingobiorca.

Okres leasingu - okres trwania umowy leasingu, od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia przewidywanego umową leasingu. Najczęściej jest to okres od 24 do 84 miesięcy.

Opłata wstępna - pierwsza płatność na rzecz leasingodawcy, z tytułu nabycia przedmiotu leasingu oraz oddania go do użytkowania. Czynsz inicjalny jest analogią do udziału własnego zakupu przedmiotu w kredycie.

Rata leasingowa - okresowa zapłataprzez leasingobiorcę stanowiące część wynagrodzenia leasingodawcy, z tytułu nabycia pzredmiotu oraz oddania do używania, którego termoiny oraz wysokość wpłat określane są w umowie leasingu w harmonogrami spłat.

Wartość wykupu - ostatnia rata leasingu tak zwana rata wykupowa. Ta ostatnia rata różni się najczęściej od pozostałych i w zależności od rodzaju przedmiotu oraz okresu leasingu może wynosić od 1% do nawet 20% wartości początkowej. Po jej uregulownaiu przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy.

Całkowity koszt leasingu - procentowo wyrażona wysokość sumy wszystkich opłat leasingowych(udziału własny, raty leasingowe, wartość wykupu) wobec wartości przedmiotu leasingu.

Umowa leasingu - umowa potwierdzająca zawarcie leasingu pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą. Umowa leasingu sporządzona jest w dwóch jednakowych egzemplarzach i składa się z podstawowej umowy, załącznika w formie harmonogramu spłat i dodatkowych załącznikach wymaganych przez danego leasingodawcę.

Analiza leasingowa/decyzja - informacja z działu rozpatrywania wniosków leasingowych. Analiza ma formę pisemną i określa warunki na jakich leasingodawca zgadza się zawrzeć umowę leasingu z leasingobiorcą. W analizie mogą też występować dodatkowe informacje jakie należy spełnić w celu otrzymania decyzji pozytywnej na złożony wniosek leasingowy.

Wniosek leasingowy - wniosek w którym zawarte są podstawowe dane do nazalizy. Wniosek zawiera dane firmy leasingobiorcy, dane przedmiotu leasingu, parametry oferty leasingu dane dostawcy.